Ville de Dinant NL
Vous êtes ici :  Cultuur > Cultureel Centrum
Het regionaal cultureel centrum van Dinant  

Historiek

De vzw ‘Maison de la Culture de l'arrondissement de Dinant’ werd in 1972 opgericht en zocht blijkbaar vele jaren naar een eigen plek in de sociaal-culturele actie, zonder daarom de behoeften van de betrokken bevolking onder de loep te nemen. Maar een herstructurering van het personeel in 1985 maakte mogelijk om de werkdoelstellingen opnieuw te bepalen:

 • op korte termijn: de Dinantse lokale gemeenschap opnieuw motiveren en bewust maken van het nut van een Cultuurhuis als partner van verenigingen. Met andere woorden, het Cultuurhuis van het Arrondissement Dinant moest zelf de grondslagen van zijn structuur leggen. Het was immers een utopie om te denken dat een vzw enige rol van betekenis zou kunnen spelen in een arrondissement, zonder lokaal het vertrouwen te hebben aan de hand van het partnerschap. 
 • op middellange termijn: de ingezette aanzwengeling voortzetten en de geest en de letter van het Koninklijk Besluit van 05/08/1970 op de Cultuurhuizen naleven: werken op het eigen geografisch gebied: het ARRONDISSEMENT.
 • op lange termijn: met allerlei animatietechnieken bewust maken van de lokale en regionale waarden, ze tot uiting doen komen, denkoefeningen aanmoedigen, een positief imago uitbouwen, de knowhow en de sociale vaardigheden opwaarderen, zorgen voor een open venster op lokaal, regionaal tot zelfs internationaal vlak. 


We hebben vandaag de drie doelstellingen gehaald en we startten met de vestiging van  Culturele Centra die erkend zijn door de Franse Gemeenschap (Rochefort, Beauraing,...) of die op erkenning wachten (Bièvre, Ciney,...). Daarnaast is ons cultureel centrum ook de zetel van een experimenteel project voor een Regionaal Ontwikkelingsagentschap (Agence de Développement régional) dat de krachtlijnen moet bepalen voor een werk waarin cultuur en economie samengaan.

Sluit uw vereniging aan

Als u verantwoordelijk bent voor een vereniging die sociaal-cultureel actief is in het Arrondissement Dinant, als u denkt dat een Cultureel Centrum een rol te spelen heeft, sluit dan uw vereniging aan. Om erkend te worden als lid van het Regionaal Cultureel Centrum van Dinant moet uw vereniging een jaarlijkse bijdrage van 50 € betalen. Deze bijdrage geeft recht op:

 • de hoedanigheid van aangesloten lid
 • het zetelen in de Cultuurraad
 • het ontlenen van materiaal bij het CCRD
 • gratis vervoer van dit materiaal
 • technische hulp met personeel
 • de mogelijkheid om te beschikken over de lokalen van het CCRD tegen voorkeurtarieven
 • de mogelijkheid om sociaal-culturele evenementen te organiseren, in een coproductie met het CCRD, op basis van de bijgevoegde overeenkomst. 


Bovendien,

 • als uw vereniging nationaal of regionaal van inslag is (dit wil zeggen als ze lokale secties heeft of sociaal-culturele activiteiten opzet in minstens twee entiteiten van het Arrondissement van Dinant) (bv: Gezinsliga, Ziekenfondsen, ...),
 • als uw vereniging een lokaal karakter heeft, maar een sociaal-culturele activiteit uitoefent die niet vertegenwoordigd wordt door de regionale of nationale verenigingen (bv. Lokale heemkundige kringen, wijkcomités, dorpscomités, ...)…

Dan kan uw vereniging aanspraak maken op het statuut van GEASSOCIEERD LID en dus zetelen in de ALGEMENE VERGADERING op voorwaarde dat u bij de Raad van Bestuur van het Cultuurhuis een schriftelijke aanvraag indient die tegengetekend is door haar voorzitter, haar secretaris en penningmeester en voorgedragen wordt door twee leden van de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur zal beslissen bij gewone meerderheid.