Ville de Dinant NL
Burgerlijke stand  

 

Enkele algemene inlichtingen (uiteraard kunt u voor alle bijkomende informatie steeds terecht bij onze diensten):

Geboorte, erkenning van kinderen, naam en voornaam, huwelijk, overlijden, uittreksel en kopie van akte van de burgerlijke stand, verklaring van erfrecht, buitenlandse reizen, paspoorten, eensluidend verklaarde afschriften en legalisering van handtekeningen, rijbewijzen.  

Geboorte

Een geboorte moet aangegeven worden binnen de 15 dagen na de bevalling. Ze wordt geregistreerd op het kantoor van de Burgerlijke Stand van het Gemeentebestuur van de geboorteplaats.

Mogen aangeven:

 • de vader,
 • de moeder,
 • de vader en de moeder samen.  

Wanneer de ouders niet gehuwd zijn en er vóór de geboorte geen erkenning gebeurde en deze erkenning wettelijk toegestaan is, dan mag de vader de geboorte niet alleen aangeven. Hij moet in dat geval vergezeld zijn door de moeder die hem toestemming zal verlenen om het kind te erkennen.

Voor te leggen stukken:

 • model I afgeleverd door de kraamkliniek
 • identiteitskaart(en)
 • trouwboekje (in voorkomend geval)
 • kopie van de erkenning vóór de geboorte (in voorkomend geval)

De erkenning van een kind

De erkenning van een kind kan gebeuren:

 • vóór de geboorte,
 • op het ogenblik van de aangifte van de geboorte,
 • na de geboorte.

De moeder van het kind moet altijd haar toestemming geven (behalve bij toestemming door de rechtbank).

Deze kan geregistreerd worden door: de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats, of door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van de ouders.

Voor te leggen stukken:

 • kopie van de geboorteakte van het te erkennen kind  (als dit niet geboren werd in de gemeente die de erkenning registreert)
 • identiteitskaart van de ouders
 • toestemming van de rechtbank in voorkomend geval (zeldzaam)

Het is wenselijk om voor deze procedure een afspraak te maken.

Naam en voornaam

Elke persoon die de toestemming heeft om van naam of voornaam te veranderen, moet binnen de 60 dagen na de registratie en tegen ontvangstbewijs een uitgifte van het Koninklijk Besluit van naamswijziging of van het Ministerieel Besluit van voornaamswijziging bezorgen aan de bevoegde ambtenaar van Burgerlijke Stand.

Deze is in volgorde:

 • deze van de geboorteplaats van de of één van de begunstigden
 • deze van de woonplaats van de of van één van de begunstigden zo geen van hen in België geboren is
 • deze van het eerste district van Brussel zo geen enkele begunstigde geboren is in België en er zijn gewone woonplaats niet heeft.  

Huwelijk

Voorwaarden om in het huwelijk te kunnen treden:

 • meerderjarig zijn (18 jaar) – behalve bij ontheffing van de leeftijdsvereiste die  de Jeugdrechter om een gewichtige reden verleende
 • vrijgezel zijn (of het vorige huwelijk moet ontbonden zijn)
 • niet "verhinderd" zijn.

Huwelijken worden elke weekdag gesloten (behalve op wettelijke feestdagen), ook op zaterdagochtend.  

Plaats waar het huwelijk kan voltrokken worden: daar waar de toekomstige echtgenoten wonen of één van de toekomstige echtgenoten woont.

De huwelijksplechtigheid wordt steeds voorafgegaan door een "huwelijksverklaring" (procedure die de vroegere huwelijksafkondiging vervangt). Het huwelijk kan pas vanaf de veertiende dag na deze verklaring gesloten worden.

De wet van 03 december 2005 tot wijziging van de artikelen 64 en 1476 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 59/1 van het Wetboek van zegelrechten met het oog op de vereenvoudiging van de formaliteiten voor het huwelijk en de wettelijke samenwoning, die in werking treedt op 1 februari 2006, bepaalt dat de aanstaande echtgenoten als volgt dienen te werk te gaan:

 1. Contact opnemen met de Burgerlijke Stand die hen kan meedelen welke stukken ze moeten voorleggen voor hun huwelijksdossier (uw gemeente kan de meeste documenten rechtstreeks aanvragen bij de bevoegde administraties).
 2. Zodra het dossier volledig is, worden de aanstaande echtgenoten uitgenodigd om zich aan te bieden op het kantoor van de Burgerlijke Stand, met een identiteitsbewijs om hun "huwelijksverklaring" te tekenen en om de laatste details in verband met de burgerlijke plechtigheid af te handelen.

In bepaalde gevallen mag één van beide aanstaande echtgenoten zich aanbieden, voor zover deze in het bezit is van een gewettigde volmacht van de andere.

Overlijden

De wet bepaalt geen enkele termijn om een overlijden aan te geven, maar de noodzaak om de begrafenis te regelen, maakt dat de aangifte zo snel mogelijk moet gebeuren.

Algemeen bekommert de Begrafenisondernemer zich om de administratieve formaliteiten. Hij is een professionele en bevoegde tussenpersoon tussen de administratie en de rouwende families.

Iedereen kan voortaan op het gemeentehuis zijn of haar laatste wil in verband met zijn of haar begrafenis laten registreren (voor meer informatie zie de dienst Bevolking).

Nota over de aflevering van uittreksels en afschriften van akten van de Burgerlijke Stand

Termijn: onmiddellijk, behalve voor de uittreksels of afschriften die voor het buitenland moeten dienen. Daarvoor is de handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand verplicht (en dus niet van een afgevaardigde).

Prijs: 1,50€

Te onthouden:

 • een uittreksel of een kopie van een geboorteakte wordt aangevraagd in de geboorteplaats
 • een uittreksel of een kopie van een huwelijksakte wordt aangevraagd op de plaats van het huwelijk*, een uittreksel of een kopie van een scheidingsakte wordt aangevraagd op de plaats waar het ontbonden huwelijk plaatsvond
 • een uittreksel of een kopie van een overlijdensakte wordt aangevraagd op de plaats van het overlijden of op de woonplaats van de overledene op het ogenblik van zijn overlijden.  

N.B. Die zelfde regels zijn van toepassing op de documenten die de dienst BEVOLKING aflevert.

De  verklaringen van erfrecht

Deze worden afgeleverd wanneer de te innen som minder bedraagt dan 743,68 € en de overledene één of meer kinderen achterlaat.

Door de gemeente waar de overledene woont.

Op vertoon van het trouwboekje van de overledene.

Termijn: 2 tot 3 dagen

Prijs: 1,50 €

Voor de andere gevallen dient men zich te richten tot de Vredesrechter van het Kanton die een akte van bekendheid zal opmaken, of desgevallend tot de notaris die de erfenis afhandelt.

Buitenlandse reizen

Sommige landen verlenen toegang tot hun grondgebied op vertoon van een geldige identiteitskaart, andere eisen een paspoort, nog andere een paspoort met visum. Doe navraag alvorens u vertrekt.

Paspoorten

Termijn: 12 dagen voor een aflevering volgens de normale procedure, 1 werkdag voor een aflevering volgens een spoedprocedure.

Deze termijn is een AANDUIDING, de ervaring leerde dat deze termijn heel wat langer kan zijn. Een goede raad dus: vraag uw paspoorten minstens twee maanden voor vertrekdatum aan!

Geldigheid

5 jaar in alle gevallen.

Prijs

Normale procedure:

 • 5 jaar = 86 €
 • kind jonger dan 18 = 56 €

Spoedprocedure:

 • 5 jaar = 265 €
 • kind jonger dan 18 = 235 €

Onderzoek van de aanvraag: de aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden, met zijn identiteitskaart en twee recente foto’s (in kleur, formaat van de identiteitskaart, witte achtergrond). Minderjarigen moeten vergezeld worden door hun wettelijke vertegenwoordiger (vader, moeder, voogd …).

De kosten moeten betaald worden op het ogenblik van de aanvraag.

Eensluidende afschriften en legalisering van handtekeningen

Eensluidend afschrift: zich aanbieden met het origineel en de kopie van het document

Uitvoeringstermijn: onmiddellijk

Prijs: 5 €

Legalisering van handtekeningen: de persoon die zijn handtekening wil laten legaliseren, moet zich persoonlijk aanbieden

Uitvoeringstermijn: onmiddellijk

Prijs:  5 €

Het rijbewijs

Rijbewijs: op vertoon van de identiteitskaart

Meebrengen:

 • 2 recente foto’s
 • ingevuld aanvraagformulier

Prijs:

 • 1ste definitief rijbewijs: 25 €
 • Duplicata: 25 €

Tijdelijk rijbewijs

Meebrengen:

 • 2 recente foto’s
 • ingevuld aanvraagformulier

Prijs: 25 € (duplicata: 7,50€)

Internationaal rijbewijs

Meebrengen:

 • 1 recente foto
 • ingevuld aanvraagformulier

Termijn: 2 werkdagen.

Prijs: 21 €